1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Холбоос

FacebookGoogleYahooYoutube

                    ДОРНОД АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН

                              2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

д/д

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хугацаа

Хариуцах эзэн

 

 

Арга хэмжээ (гарц)-ний шалгуур үзүүлэлт /тоо, чанар/-ийн хүрэх түвшин

Хүрэх үр дүн

 

 

0

1

2

3

4

5

“Мэргэжлийн хяналт шалгалтын шинэчлэлийн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын арга хэлбэрийг бүрэн нэвтрүүлэх” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

1.1

Объектын эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн эрсдэл их үнэлэгдсэн объектуудад хяналт шалгалтыг төвлөрүүлэн хийх

Хяналт шалгалт хийхээр олон нийтэд зарлагдсан нийт 318 объектод хяналт шалгалт хийнэ. Шалгалтыг хяналтын хуудсаар хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллана. Зөрчил, дутагдал, үүсэх эрсдэлийг арилгах, аюулгүй түвшинд хүртэл гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг зөвлөн туслах хэлбэрээр хийх ба зөрчил, дутагдал, эрсдэл буурахгүй тохиолдолд арга хэмжээг ахиулан хүндрүүлэх зарчмаар шат дараалан авсан байна.

Шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын эрсдэл буурч, хүний амь нас, байгаль орчинд учрах сөрөг нөлөөлөл багасна. Хяналтын чиглэл бүрээр 2013 онд хэвшүүлэхээр тавьсан зорилт биелнэ.

 

Жилийн турш

Улсын \ахлах\ байцаагчид

1.2

Эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт, шалгалтад хамруулах давтамж, хугацааг тооцох

Эрсдэлийн шалгуурыг зөв тогтоож, эрсдэлийн үнэлгээг бодитой зөв хийсэн байна.

 

Эрсдэлийн үнэлгээнд тулгуурласан төлөвлөлт хийх суурь үзүүлэлтүүд баталгаажна.

4 дүгээр улирал

Улсын \ахлах\ байцаагчид

1.3

Бодис бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлох, импортлохоос өмнөх эрсдэлийн үнэлгээг хийж улсын хилээр нэвтрүүлэх

Импортлох бүтээгдэхүүнд эрсдэл тооцно.

 

Импорт, экспортын үйл ажиллагаа хөнгөвчлөгдөнө.

Эрсдэл буурах нөхцөл болно.

 

Жилийн турш

Хилийн хяналтын хэлтэс

 

1.4

Улсын хилээр нэвтрэх тээврийн хэрэгсэл, зорчигчдод хяналт тавьж, улсын хилээр халдварт өвчин нэвтрэхээс сэргийлэх

Боомтын бэлэн байдал сайжирна.

 

Халдварт өвчин дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлнэ.

Жилийн турш

Хилийн хяналтын хэлтэс

 

1.5

Шинэчлэн боловсруулагдах хяналтын хуудсанд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн саналыг хүргүүлж батлагдсан хяналтын хуудсыг хяналт шалгалтад ашиглах

Олон улсын жишиг, практик шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан хяналтын хуудсыг хяналт шалгалтанд ашиглаж хэвших.

 

Хяналт шалгалтад ашиглах хяналтын хуудсууд боловсронгуй болсон байна.

Хяналт шалгалт хийх нөхцөл бүрдэнэ.

Жилдээ

 

МХГ-ын удирдлага, хяналтын нэгж

1.6

Эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтын хуудасны мэдээллээр нэгдсэн сан бүрдүүлэн, анализ хийж, санал, дүгнэлт гаргах

Объектын эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтын хуудасны мэдээллийг нэгтгэн санд оруулсан байна. Судалгаа шинжилгээ хийж, тодорхой санал, зөвлөмж гаргасан байна.

 

Мэдээллийн санд эрсдэлийн үнэлгээ, хяналтын хуудасны мэдээлэл бүрэн орж, эргэж ашиглах боломж бүрдсэн байна.

Жилдээ

 

Эрсдлийн үнэлгээ, төлөвлөлт хариуцсан ажилтан

1.7

Улсын байцаагчдын обьектын эрсдэлийг тодорхойлох, хяналтын хуудсыг ашиглаж хяналт шалгалт хийж буй үйл явцтай танилцаж, санал дүгнэлт гаргах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх

Бүх улсын байцаагчдын үйл ажиллагаатай танилцаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлсэн байна.

 

Орон нутгийн байгууллага, улсын байцаагчид эрсдэлд суурилсан хяналтыг хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадавхитай болно.

1- 2 дугаар улиралд

 

Хэлтсийн дарга нар, эрсдэл хариуцсан ажилтан

1.8

Эрсдэлийн шалгуурт үндэслэн хяналт шалгалтын объектуудад эрсдэлийн үнэлгээ хийх

Засгийн газраар батлагдсан эрсдэлийн ангилалд хамааруулах 29 шалгуур үзүүлэлтийг үндэслэн эрсдэлийн үнэлгээг хийх ажлыг зохион байгуулсан байна.

Хяналт шалгалтыг эрсдэлд суурилан төлөвлөх нөхцөл бүрдэнэ.

3 дугаар улиралд

Улсын байцаагчид

“Олон нийтийг эрсдэлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах үр нөлөөтэй механизмыг бий болгож төлөвшүүлэх” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

1.9

Шалгалтад хамрагдсан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн нийт ажилтнуудад зөвлөн туслах нэг өдрийн сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулах

Сургалтад 2013 оны хяналт шалгалтад хамрагдах 318 объектыг хамруулсан байна.

Сургалтаар хууль тогтоомж, стандарт норм дүрэм болон хяналтын хуудсаар илэрсэн зөрчлүүд, түүний шалтгаан, тухайн байгууллагад ирээдүйд учирч болох эрсдэл, тэдгээрийг бууруулах талаар судалгаа шинжилгээний үндэслэлтэй зөвлөмж, мэдээллийг өгсөн байна.

Бизнес эрхлэгчдийн хууль эрх зүйн болон мэргэжлийн, аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талын мэдлэг, мэдээлэл сайжирна.

Жилдээ

Сургалтын ажлын хэсэг,

Улсын байцаагчид

1.10

Хяналт шалгалтад хамрагдаагүй тодорхой салбар, үйл ажиллагааны чиглэл бүхий объектуудад эрсдэлийг бууруулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх салбарын сургалт зохион байгуулах

Нийт 41 удаагийн салбарын сургалтыг зохион байгуулна.

Сургалтаар хууль тогтоомж, стандарт, норм дүрэм болон тухайн байгууллагад ирээдүйд учирч болох эрсдэл, тэдгээрийг бууруулах талаар судалгаа шинжилгээний үндэслэлтэй зөвлөмж, мэдээллийг өгсөн байна.

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх зүй, мэргэжлийн болон аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэлтэй болж, эрсдэлийг бууруулах нөхцөл бүрдэнэ

Жилдээ

Сургалтын ажлын хэсэг,

Улсын байцаагчид

1.11

Хяналт шалгалтад хамрагдаагүй, эрсдэлийн дунд ангилалд хамаарсан, эрсдэлтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг бизнес эрхлэгчдэд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх

 

Нийт 231 объектод зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлнэ. Зөвлөн туслах үйлчилгээг хяналт шалгалтын хэлбэрээр бус, зөвлөх, туслах, зөвлөгөө өгөх хэлбэрээр хэрэгжүүлж, тухайн байгууллагад ирээдүйд учирч болох эрсдэл, тэдгээрийг бууруулах талаар судалгаа шинжилгээний үндэслэлтэй зөвлөмж, мэдээллийг өгсөн байна.

Бизнес эрхлэгчид хууль эрх зүй, мэргэжлийн болон аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэлтэй болж, эрсдэлийг бууруулах нөхцөл болно.

Жилдээ

Сургалтын ажлын хэсэг,

Улсын байцаагчид

1.12

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын тогтолцоог төлөвшүүлэх зорилгоор сургалт зохион байгуулах

 

Дотоодын хяналтын чиглэлээр төрөлжсөн сургалтыг зохион байгуулна. Шаардлагатай мэдлэг, мэдээллийг бүрэн олгосон байна.

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний явцад хийгдэх байнгын дотоод хяналтыг өөрөө хэрэгжүүлэх мэдлэг, мэдээлэлтэй болно.

2-р улирал

 

Сургалтын ажлын хэсэг,

Улсын байцаагчид

1.13

Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа   аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дотоод хяналтын нэгж, ажилтнуудын бүртгэлийг үүсгэж сан бүрдүүлнэ.

Бүртгэлийн санд 450-аас доошгүй аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналтын нэгж, ажилтнуудын овог, нэр, и-мэйл хаяг, утасны дугаарыг тусгасан байна.

 

Улирал бүр дотоод хяналтын талаар зохион байгуулсан ажлын тайлан, мэдээг хүлээн авах нөхцөл бүрдсэн байна.

 

2013 онд, жилийн туршид

Дотоод ажилтан, Улсын байцаагч нар

1.14

Дотоод хяналт шалгалтын тогтолцоог үлгэр жишээ нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулж, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хамтран үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулна.

Дотоод хяналт шалгалтын тогтолцоог үлгэр жишээ нэвтрүүлсэн шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулж, урамшуулна.

Шалгарсан аж ахуйн нэгж, байгууллагатай хамтран үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулна.

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын хэрэгжилт хангагдана.

4 дүгээр улиралд

Хэлтсийн дарга нар

1.15

Хяналтын чиглэл бүрээр нийт улсын байцаагчид хариуцсан обьектуудад мөрдөгдөж буй хууль, стандартаар гол төлөв илэрч буй зөрчлүүдийг арилгуулахаар 3-5 ажлыг хэрэгжүүлж, хэвшүүлэх

Хэрэгжүүлэх ажлын жагсаалтыг гаргаж Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээнд тусгайлан тусгаж, биелэлтийг улирал тутам тооцох.

 

Уг ажлуудыг хэвшүүлсэнээр байгууллагын эрсдэл буурч,   зорилго, зорилт хэрэгжинэ.

Жилдээ

Улсын байцаагч нар

“Төрийн хяналтын эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, мэргэжлийн хяналтын байгууллагын нэгдмэл төвлөрсөн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлж, удирдлага зохион байгуулалтын бүтцийг боловсронгуй болгох” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

1.16

Ёс зүйн хорооны 2013 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

 

Улсын байцаагчдын ёс зүй, үйл ажиллагаатай   холбоотой аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шалгаж шийдвэрлэх, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцааны чиглэлээр болон хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтран хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, уулзалт сургалт зохион байгуулах ажлыг тусгасан байна.

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь шуурхай шийдвэрлэж хэвшинэ. Хяналтын байгууллагын болон улсын байцаагчийн үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдал хангагдаж, Төрийн албан хаагчийн хууль эрх зүйн мэдлэг дээшилнэ.

Жилийн турш

Ёс зүйн хороо

1.17

Салбарын хууль, дүрэм, журам, төсөл хөтөлбөрт нэмэлт өөрчлөлт оруулахад санал өгөх.

Нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг ТХШТХ-д нийцүүлсэн байна.

 

Мэргэжлийн хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэнэ.

2013 он тухай бүр

Улсын \ахлах\ байцаагчид

1.18

МХЕГ-ын даргын тушаал, албан даалгавар, хурлын шийдвэрээр өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжүүлж ажиллах.

Өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гаргаж ажиллах.

 

Удирдах дээд байгууллагаас өгөгдсөн үүргийн хэрэгжилт сайжирна.

Тухай бүр

Улсын байцаагчид

1.19

Өнгөрсөн онд илэрсэн зөрчил, албан шаардлагын хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийх.

Акт, албан шаардлагын биелэлт хангагдаж, зөрчлийн үзүүлэлт буурна.

 

Ажлын үр дүн сайжирна.

2013 оны 1-3 дугаар улиралд

Улсын \ахлах\ байцаагчид

1.20

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 18 дугаар тогтоолын дагуу ажилтан албан хаагчид болон сумдын улсын байцаагчдын хувийн хэргийн бүрдүүлэлтийг ханган ажиллах.

Хувийн хэргийн баяжилтыг тухай бүр хийх.

 

Бүртгэл, судалгаа, ТАХ-ийн хувийн хэргийн бүрдэл зохих шаардлагыг хангах.

Тухай бүр нь

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

1.21

Улсын байцаагчийн эрх олгох, цуцлах саналыг МХЕГ-ын дарга, улсын ерөнхий байцаагчид уламжлах.

Холбогдох хууль, журмын дагуу санал хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.

 

Улсын байцаагчдын бүрэн эрхийг зөвшөөрүүлж, албан үүргийг гүйцэтгүүлэх.

Тухай бүр нь

МХГ

1.22

Ажилдаа амжилт гаргасан улсын байцаагч болон ажилтнуудыг Яам, системийн газрын болон төр засгийн шагналд тодорхойлох, зэрэг дэв олгох.

Төрийн албаны тухай хууль, холбогдох журмын дагуу ажилтнуудын ажлыг бодитоор үнэлж санал хүргүүлэн шийдвэрлэх.

 

Амжилт гаргасан ажилтнуудыг алдаршуулах, хөдөлмөрийг нь үнэлэх

Жилдээ

МХГ

1.23

Улсын байцаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнг нэгжүүдэд улирал тутам, газрын хэмжээнд хагас, бүтэн жилээр бодитой үнэлж дүгнэх

Байцаагчдын ажлыг бодитоор дүгнэж гүйцэтгэлээр нь цаашид авах арга хэмжээний санал боловсруулж арга хэмжээ авах

 

Байцаагч нарын ажлыг дүгнэж, бодит үнэлгээ өгч хэвших.

Улирал тутам

Удирдах зөвлөл

1.24

МХГ-ын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурал, шуурхай хуралдааны биелэлтийг хангуулж, үр дүнг тооцож ажиллах

Хурлын шийдвэрийн хэрэгжилтэнд тухай бүр   хяналт тавьж,   гүйцэтгэлийг хангуулах

Хурлын үр нөлөөг дээшилнэ.

Тухай бүр

Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн, нарийн бичиг

1.25

2012 îíä çîõèîí á¿ðä¿¿ëñýí áàðèìò áè÷ã¿¿äèéã àíãèëàí íýãòãýæ áàéãóóëëàãûí àðõèâûí áàÿæèëòûã õèéíý.

Улсын байцаагч бүрийн зохион бүрдүүлсэн баримт бичгүүдийг ангилан архивлана.

Байгууллагаас явуулсан болон байгууллагад ирсэн албан бичиг, даргын тушаал, хяналт шалгалтын баримт бичгийг нэгтгэн архивлана.

ББНШК-ын шийдвэр гаргаж хадгалах хугацааг тогтоосон байна.

 

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт хангагдана.

1 дүгээр улиралд

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч, Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс

1.26

Òºñâèéí õ¿ðýýíèé ìýäýãäýë, òºñâèéí òºñºë, õîëáîãäîõ ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàí ìýäýýí¿¿äèéã òîãòîîñîí õóãàöààíä áîëîâñðóóëæ õ¿ðã¿¿ëíý.

Хуулиар тогтоосон хугацааны дотор холбогдох мэдээллийг бүрэн багтааж хүргүүлсэн байна.

 

 

 

Байгууллагын сàíõ¿¿ãèéí үйл ажиллагааны тасралтгүй байдал хангагдана.

2013 онд, жилдээ

Нягтлан бодогч

1.27

Áàéãóóëëàãûí 2012 îíû ñàíõ¿¿ãèéí áàðèìòàíä Àóäèò õèéëãýíý.

Тухайн жилийн бүх санхүүгийн баримтуудыг бүрдүүлж санхүүгийн аудит хийлгэсэн байна.

 

Íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí àæèëä ä¿ãíýëò ºãºãäñºí áàéíà.

1 дүгээр улиралд

Нягтлан бодогч

1.28

Улсын байцаагчдад олгосон үнэт цаасны ашиглалт, зарцуулалт, ногдуулсан торгууль шийтгэврийн барагдуулалтанд хяналт тавьж ажиллана.

Үнэт цаасыг шаардах хуудсыг үндэслэн олгосон байна.

Зарцуулалтыг бүртгэлээр тусгайлан гаргасан байна.

Үнэт цаасаар ногдуулсан торгууль шийтгэвэр, нөхөн төлбөрийн 80-аас доошгүй хувийг барагдуулсан байна.

Үнэт цаасны зарцуулалт, торгууль шийтгэвэр, нөхөн төлбөрийн барагдуулалт сайжирна.

2013 онд, жилдээ

Нягтлан бодогч, Дотоод ажилтан, улсын байцаагчид

“Хяналт шалгалтын удирдлага, мэдээллийн системийг байгуулж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

1.29

“Мэргэжлийн хяналт шалгалтын удирдлага, мэдээллийн систем”-ийн програм хангамжийг турших, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах

“Мэргэжлийн хяналт шалгалтын удирдлага, мэдээллийн систем”-ийг байгуулж, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж эхэлсэн байна.

 

Хяналт шалгалтын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдэж, хяналт шалгалтыг системээр төлөвлөн, удирдаж хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.

   Жилдээ

 

Улсын байцаагчид

1.30

Мэргэжлийн хяналтын газар, нэгжүүдийг шилэн кабелийн сүлжээг ашиглан өндөр хурдны интернэтэд холбогдох

Стандартын шаардлага, гэрээнд заасан нөхцөлийг хангасан үйлчилгээг үзүүлсэн байна

Системийг ажиллуулах нөхцөл бүрдэж, мэдээллийг шуурхай дамжуулах, солилцох нөхцөл сайжирна.

 

 

“Улсын байцаагчид тавигдах шалгуур шаардлагыг тодорхой болгож, тэдгээрийг сургаж мэргэшүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

1.31

Мэргэжлийн хяналтын газрын орон тоо бүтэц, ажлын байрны үүрэг чиглэл, ажлын байрны   тодорхойлолтыг шинэчлэн баталж, мөрдүүлэх

Хуулиар олгогдсон эрх үүрэг, байгууллагын үйл ажиллагааны зорилго, зорилтод тулгуурлан ажлын байрууд, тэдгээрийн тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулсан байна. Холбогдох хууль, журам, зааврыг мөрдлөг болгосон байна.

Орон тооны болон боловсон хүчний ажлын хуваарь оновчтой тодорхойлогдоно.

1-р улиралд

Удирдах зөвлөл

1.32

МХЕГ болон салбарын яам, орон нутгаас зохион байгуулсан сургалт, семинарт ажиллагсадыг хамруулах

Сургалтад шаардлагатай улсын байцаагч, ажилтнуудыг бүрэн хамруулсан байна.

 

Улсын байцаагчид мэргэжлийн болон хариуцсан чиг үүрэгтэй холбоотой шинэ мэдлэг, мэдээлэлтэй болно.

жилийн туршид

МХГ

1.33

Хөдөлмөрийн тухай хууль болон холбогдох хууль тогтоомж, дотоод журамд заасан буцалтгүй тусламж, урамшуулал, тэтгэмжийг олгох

Хууль, журмын дагуу батлагдсан төсөвт багтаан тооцож олгох

 

Ажиллагсдын нийгмийн асуудал тодорхой хэмжээгээр шийдвэрлэгдэнэ.

жилийн туршид

МХГ

1.34

Нийт ажилтан албан хаагчдын ажилласан жил, ажлын үр дүнг харгалзан цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэх

Ажилчдын цалин хөлстэй холбоотой нийгмийн баталгаа хангагдана.

 

Ажилчдын нийгмийн асуудал сайжирна.

1-4 дүгээр улиралд

МХГ

1.35

Ажлын байранд эрүүл мэндийг дэмжих ажлыг зохион байгуулна.

Ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийж хэвших. Чөлөөт цагаар спортоор хичээллүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

 

Эрүүл мэндийг дэмжигч хамт олон болж төлөвших

Жилдээ

МХГ

1.36

Улсын байцаагчдыг шаардлагатай багаж, техник хэрэгслээр хангах

Багаж, техник хэрэгслээр хангагдсан байцаагчдын тоог 15-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлсэн байна.

Орчин үеийн багаж хэрэгслээр хангагдсан байна

Хяналт шалгалтын ажлыг газар дээр нь баталгаажуулах боломж нэмэгдэнэ.

Жилдээ

МХГ

“Байгууллагын лабораторийн хүчин чадлыг сайжруулж, шинжилгээт хяналт шалгалтын тоог нэмэгдүүлэх” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

1.37

Лабораторийн үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг нэвтрүүлэх. шинжилгээг баталгаажсан Олон Улсын ба үндэсний стандарт арга аргачлалын дагуу чанарын өндөр түвшинд хийж, шинжилгээтэй хяналтыг гүйцэтгэх.

Бүтээгдэхүүнийг шинжлэх аюулгүйн үзүүлэлтүүд болон зөвшөөрөгдөх хэмжээг тодорхойлсон байна. Улиралд 200-ààñ äîîøã¿é øèíæèëãýý   õèéõ, 100 удаагийн төлөвөлөгөөт шинжилгээтэй хяналтыг гүйцэтгэх.

 

Орчин, хүнсний бүтээгдэхүүний чанар стандарт, эрүүл ахуй, ариун цэвэр, аюулгүй байдлын баталгаажилтын түвшин дээшлэх.

Жилийн туршид

 

Лаборатори, улсын байцаагчид

1.38

Шинжилгээний аюулгүй байдлын үзүүлэлтийн тоог 2-оос доошгүй үзүүлэлтээр нэмэгдүүлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийхэд мэргэжлийн хяналтын мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхэд шинжилгээнд хамрагдсан сорьцуудын сорилтын үр дүнд бүтээгдэхүүний чиглэл бүрээр нарийвчлан судалгаа гарган ажиллах.

Бүтээгдэхүүнийг шинжлэх аюулгүйн үзүүлэлтүүд болон зөвшөөрөгдөх хэмжээг тодорхойлсон байна.

 

Лабораторийн чадавхи дээшилнэ.

Жилийн туршид

Лаборатори

1.39

Лабораторийн хэрэгцээт багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах, лàáîðàòîðèä õýðýãëýãäýж буй õýìæèõ õýðýãñëèéã áàòàëãààæóóëàõ.

Лабораторийн шинжилгээний үзүүлэлтийн тоо тодорхой хувиар нэмэгдсэн байна.

 

Лабораторид хийх шинжилгээний үзүүлэлт нэмэгдэж, нарийвчлал сайжирна.

Жилдээ

 

Лаборатори

1.40

Ëàáîðàòîðèéí ¿éë àæèëëàãààíä äîòîîä àóäèò хийх

Лабораторийн чанар хангалт сайжирна.

 

Хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, сорилын үр дүн үнэн зөв гарах

Жилдээ

Лаборатори

1.41

Хавирга, Баянхошуу боомтын лабораторийн ажиллах нөхцлийг сайжруулж, лабораторийн ажилтнуудыг шат дараалсан сургалтанд хамруулж мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлнэ.

Бүтээгдэхүүний шинжлэх аюулгүйн үзүүлэлтүүдийг түргэн хугацаанд шинжилдэг болно. СХГ, МХЕГ-аас зохион байгуулах сургалтанд бүрэн хамруулна.

 

Импортын бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хангагдаж, ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар дээшилсэн байна.

Жилийн турш

Хилийн хяналтын хэлтэс, лаборатори

 

Хоёр: Дотоод үйл ажиллагаа

“Төрийн болон төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой хамтын ажиллагааг уялдуулж, нягт хамтран ажиллах” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

2.1

Хяналт шалгалтын нэгдсэн графикийг мөрдөж гүйцэтгэлийг хангаж шаардлагатай зарим хяналт шалгалтын дүнг аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн хурал, Засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, аймгийн хэмжээнд бодлогын түвшинд асуудлыг шийдвэрлэх

Хяналт шалгалтын график, хугацааг ягштал мөрдүүлэх, биелэлтийг тооцдог болно. Шаардлагатай асуудлаар шийдвэр гаргуулах.

 

Шалгалтын чанар үр нөлөө сайжирч, болзошгүй эрсдэл буурна

Тухай бүр

Хэлтсийн дарга нар

2.2

Ажил төрлийн холбоо бүхий төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах

Орон нутгийн хууль, хяналтын байгууллагуудтай хамтын ажиллагааны гэрээ, харилцан ойлголцлын санамж бичиг зэргийг байгуулж тус тусын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах

Хяналт шалгалтын давхардлыг багасгах, зардал хэмнэх.

Тухай бүр

Удирдах зөвлөл

2.3

Төрийн бус байгууллага болон ажил олгогч эздийн холбоо, Худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхим, Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг, Хүнсчидийн холбоо зэрэг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хамтарсан хяналт шалгалт хийх.

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллана.

Төрийн үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

 

Төрийн хяналтыг иргэд, иргэний нийгмийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, иргэдийн хариуцлага нэмэгдэх.

Жилдээ

Улсын байцаагчид

 

2.4

Хилийн худалдааны аюулгүй байдал, шуурхай байдлыг хангах талаар хөрш орны мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах.

Хөрш орны хорио цээрийн байгууллагатай харилцан хамтран ажиллах уулзалт, гэрээ байгуулах.

Тухай бүр

Хилийн хяналтын үйл ажиллагаа сайжирна. Улсын байцаагчдын арга туршлага нэмэгдэх.

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Удирдах зөвлөл

“Мэдээлэл, сурталчилгаа үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

2.5

Хяналт шалгалтын дүн мэдээг олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах.

Цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг нийтэлж олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулна.

 

Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй байдал хангагда.х

Сар тутам

Орлогч дарга, Хэлтсийн дарга нар

2.6

МЕХГ-ын болон байгууллагын цахим хуудсанд сар бүр мэдээ, мэдээлэл тавьж сурталчлах ажлыг хийнэ.

Хяналт шалгалтын дүн, бусад мэдээ мэдээллээр сар бүр мэдээлэл шинэчлэн байршуулна.

 

Үйлчлүүлэгчдэд үйл ажиллагаагаа сурталчлах, тэдэнд мэдээлэл олгох боломж бүрдэнэ.

 

Сар бүр

Улсын \ахлах\ байцаагчид, дотоод ажил харицсан мэргэжилтэн

2.7

Улсын байцаагч бүр өөрсдийн хариуцсан хяналтын чиглэлээр орон нутгийн болон төвийн сонин хэвлэлд материал нийтлүүлж сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх.

ТЖАХ-ийн үр дүнгийн гэрээнд тусгаж биелэлтийг тооцож ажиллана.

 

Үйлчлүүлэгчдэд үйл ажиллагаагаа сурталчлах, тэдний мэдлэг боловсрол дээшлэх боломж бүрдэх.

Тухай бүр

Улсын \ахлах\ байцаагчид

2.8

Засгийн газрын 2007 оны “ журам батлах тухай” 190 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж МХГ-ын “Нээлттэй өдөрлөг-ийн арга хэмжээг зохион байгуулж, байгууллагын үйл ажиллагааг иргэдэд сурталчлах.

Аймгийн төв, 2 суманд зохион байгуулах.

2, 3-р улирал

Төрийн үйлчилгээ иргэдэд түргэн шуурхай хүрнэ.

Батлагдсан төсвийн хүрээнд

Сургалтын ажлын хэсэг

 

 

                          ДОРНОД АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

 

Төрийн үйлчилгээ

Эмийн чанарын тухай дүгнэлт гаргах…

 Эмийн  чанарын тухай дүгнэлт гаргах

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22.1 заалт, 23-р зүйлийн 23.1, 23.2 заалтууд, Эми…

Дэлгэрэнгүй...

1 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2014 оны 1 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2014 оны төсөв…

3 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 03 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

4 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 04 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

6 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 06 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

 1286 copy

Сайтын зочид


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр35
mod_vvisit_counterӨчигдөр18
mod_vvisit_counterЭнэ долоот35
mod_vvisit_counterЭнэ сард338
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сард729
mod_vvisit_counterНийт62779

2017 оны Decemberын 16