1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Холбоос

FacebookGoogleYahooYoutube

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

ÌÕÅÃ-ûí äàðãûí 2010 îíû “Á¿òýö îðîí òîîã áàòëàõ òóõàé” 70 äóãààð òóøààëûí äàãóó Ñàíõ¿¿, хөдөлмөр, íèéãìèéí õàìãààëлын õÿíàëò, Ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, õºäºº àæ àõóé, ¿éäâýð ¿éë÷èëãýýèé õÿíàëò, Äýä á¿òýö, áàéãàëü îð÷èí, óóë óóðõàéí õÿíàëò, Õèëèéí õÿíàëò гэсэн нийт 4 õýëòýñ, Çàõèðãàà àæ àõóé, нэгдсэн ëàáîðàòîðè çýðýã íýãæòýéãýýð àæèëëàæ áàéна. МХЕГ-ын даргын 2013 оны 74, 85 дугаар тушаалаар 5 улсын байцаагч, ариутгагч, шинжээчийн нийт 18 орон тоо батлагдаж ирсэн.

2013 онд нийт 91 орон тоотой ажиллахаас 86 орон тоо батлагдаж, 4 жижүүр, үйлчлэгчийн орон тоо батлагдаагүй ба тайлант хугацаанд 76 орон тоотой ажиллалаа.

Үүнээс газрын дарга, орлогч дарга, хэлтсийн дарга 3, улсын байцаагч 40, мэргэжилтэн, бичиг хэрэг архивын ажилтан, нягтлан бодогч, нярав, 3 жолооч, үйлчлэгч, 4 жижүүр, лабораторийн эрхлэгч, 2 химийн шинжээч, хорио цээрийн шинжээч, 2 нян судлалын шинжээч, 2 лаборант, 2 шил ариутгагч

Тус газрын батлагдсан орон тооноос эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт 4, байгаль орчны хяналт 2, ургамал, хорио цээр, чанарын хяналт, мал, амьтан хорио цээр, чанарын хяналт, эрчим хүчний хяналт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналт 2, хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналт 2, шинжээч 1 зэрэг орон тоо сул байгаа тул аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, хөдөлмөрийн хэлтэст сул орон тооны захиалгыг зарлуулаад байна.

Газрын даргын зөвлөл

      Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын эрхлэх ажлын хүрээн дэх зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар зөвлөх үүрэг бүхий даргын зөвлөл нь 2010 оны 07 дугаар сарны 16-ны өдрийн 66 дугаар тушаалаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилогдон ажиллаж байна.

Ёс зүйн хороо

    Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Ёс зүйн хороо нь МУ-ын Засгийн газрын 2010 оны 228 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2010 оны 129 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”-ын дагуу хамт олны саналыг үндэслэн газрын даргын 2011 оны А/04 дүгээр тушаалаар дараах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй томилогдон ажиллаж байна.

- Ёс зүйн хорооны дарга Д.Байгалмаа

- Нарийн бичгийн дарга Д.Ганчимэг

- Гишүүд: Ж.Энхээ

               С.Саранхүү

               Ж.Цэрмаа

 Санхүү, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтэс нь:

       Нэгдсэн төсвийн тухай, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулиудын хэрэгжилтийг Төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж, төсвийн байгууллагууд, засгийг газрын шугамаар олгогдох зээл тусламж, төслийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд баримтын шалгалт, өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуй нэгж, байгууллагад хөдөлмөрийн тухай, нийгмийн даатгалын тухай хуулиудын болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн актуудын хэрэгжилтийг шалгах, биелэлтийг хангуулах чиг үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна

- Санхүүгийн хяналт шалгалт

- Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналт

- Ниймийн хамгааллын хяналт

Эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөө аж ахуй, үйлдвэр, үйлчилгээнийн хяналтын хэлтэс 

      Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байгууллага, аж ахуйн нэгж, эмнэлэг, сургууль, хүүхдийн байгууллагын ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцлийг хангуулах, хүн малын халдварт өвчин тархахаас урьдчилан сэргийлэх, иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч дэмжлэг үзүүлэх замаар орчны аюулгүй байдал, хүн амыг хүнс ахуйн хэрэглээний чанартай бүтээгдэхүүнээр хангуулах, халдварт өвчин, хордлогоос сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, бүх шатны боловсролын чанарыг сайжруулах, соёлын үнэт зүйлийг хамгаалах, баяжуулах, хүн, мал, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ эм биобэлдмэлийн чанарыг дээшлүүлэх, чиглэлээр хяналт шалгалт хийж, Монгол улсын холбогдох хуулиуд, салбарын яамдаас гаргасан шийдвэр, стандарт, дүрэм журмын хэрэгжилтийг байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний үйл ажиллагаанд хангуулах зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

- Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

- Эм биобэлдмэлийн хяналт

- Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, чанарын хяналт

- Хүнсний чанар, аюулгүй байдлын хяналт

- Мал, амьтан, хорио цээр, чанарын хяналт

- Ургамал, хорио цээр, чанарын хяналт

 Дэд бүтэц, байгаль орчин, уул уурхайн хяналтын хэлтэс:

    Байгаль орчин, геологи уул уурхай, газрын харилцаа, геодези зураг зүй, хот байгуулалт, барилга, инженерийн байгууламж, эрчим хүч, мэдээлэл холбоо, автозам, автотээвэр, өргөх механизм, хэмжил зүйн салбарын хууль тогтоомж, стандарт, норм, дүрэм, журмыг сахиулах, сурталчилан таниулах, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд хяналт шалгалтын үйл ажиллагаагаа хандуулан, аж ахуй нэгж, байгууллага иргэдэд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлэх замаар хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд таатай амьдарч, хөдөлмөрлөх нөхцлийг бүрдүүлэхэд гол зорилтоо чиглүүлэн ажиллаж байна.

- Байгаль орчны хяналт

- Геологи уул уурхайн техникийн хяналт

- Газрын харилцаа, геодези зураг зүйн хяналт

- Барилга техникийн хяналт

- Хот байгуулалтын хяналт

- Харилцаа холбооны хяналт

- Эрчим хүчний хяналт

- Авто тээврийн хяналт

- Өргөх мехнизмын хяналт

Хилийн хяналтын хэлтэс:

      Олон Улсын гэрээ, хэлэлцээр Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд, хүний олон улсын хөл хориот өвчин, мал амьтны олон улсын “А” жагсаалтын болон халдварт өвчин, ургамлын хорио цээрийн өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч амьтан, хог ургамал улсын хилээр нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх бараа, бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлыг хангуулах үндсэн зорилттой ажиллаж байна. Монгол Улсын хууль тогтоомж стандартын хэрэгжилт, экспортлогч, импортлогч улсуудын шаардлагыг ханган ажиллах зорилтын дагуу хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

- Мал, амьтан, хорио цээр, чанарын хяналт

- Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

- Ургамал, хорио цээр, чанарын хяналт

 Итгэмжлэгдсэн лаборатори

   Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын хүрээнд улсын байцаагч нарын хяналтаар илрүүлсэн зөрчлийг баталгаажуулах, байгаль, нийгэм, орчноос хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болохуйц хими, физик, биологийн хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох зориулалттай Хими-хор судлал, Нян судлал, Ургамал хорио цээр, хилийн гэсэн 4 лабораторийг нэгтгэн үйл ажиллагаа явуулж байна.

- Лабораторийн эрхлэгч

- Химич - шинжээч

- Тариамал үр хорио цээрийн шинжээч

- Нян судлагч - шинжээч

- Лаборант

- Шил угаагч

Төрийн үйлчилгээ

Эмийн чанарын тухай дүгнэлт гаргах…

 Эмийн  чанарын тухай дүгнэлт гаргах

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22.1 заалт, 23-р зүйлийн 23.1, 23.2 заалтууд, Эми…

Дэлгэрэнгүй...

1 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2014 оны 1 сарын санхүүгийн мэдээ…

                   Тайлан ТС-1 Санхүү эдийн засгийн сайдын 2002 оны 6-р саðын    &n…

Дэлгэрэнгүй...

2014 оны төсөв…

3 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 03 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

4 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 04 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

6 сарын санхүүгийн мэдээ…

2013 ÎÍÛ 06 ÑÀÐÛÍ ТªÑÂÈÉÍ Ã¯ÉÖÝÒÃÝËÈÉÍ ÌÝÄÝÝ Дорнод аймгийн Ìýðãýæëèéí Õÿíàëòûí Газар &nbs…

Дэлгэрэнгүй...

 1286 copy

Сайтын зочид


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр35
mod_vvisit_counterӨчигдөр18
mod_vvisit_counterЭнэ долоот35
mod_vvisit_counterЭнэ сард338
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сард729
mod_vvisit_counterНийт62779

2017 оны Decemberын 16